CÁCH ĐỌC 33 KÝ TỰ ĐẶC BIỆT TRONG TIẾNG ANH

CÁCH ĐỌC 33 KÝ TỰ ĐẶC BIỆT TRONG TIẾNG ANH

inverted exclamation mark /ɪnˈvɜːrt ekskləˈmeɪʃn mɑːrk/ ( ¡ )

inverted question mark / ɪnˈvɜːrt ˈkwestʃən mɑːrk/ ( ¿ )

numero sign /ˈnʌmər saɪn / ( № )

ordinal indicator /ˈɔːrdənl ˈɪndɪkeɪtər / (º, ª)

percent /pər ˈsent / ( % )

pilcrow /ˈpɪl kroʊ / ( ¶ )

prime /praɪm / ( ′ )

registered trademark /ˈredʒɪstər ˈtreɪdmɑːrk / ( ® )

at sign/ ət saɪn / (@)

percent / pər ˈsent / %

caret /ˈkærət / (^)

bullet /ˈbʊlɪt / (•)

asterisk /ˈæstərɪsk / ( * )

ditto mark /ˈdɪtoʊ mɑːrks/ ( 〃 )

guillemots/ ˈɡɪlɪmɑːts/ («...»)

olidus, / ˈsɑːlɪdəs / (/)

pound /paʊnd/ (£)

trademark /treɪdˌmɑrk/ (™)

carbon copy /ˈkɑrbən ˈkɑpi/ (CC)

blind carbon copy /blaɪnd ˈkɑrbən ˈkɑpi/ (BBC)

number sign/ˈnʌmbər saɪn /( # )

pound / paʊnd / ( # )

hash / hæʃ/ ( # )

Cách đọc dấu trong tiếng Anh dễ hiểu mà bạn không nên bỏ qua

Follow Page để học mỗi ngày nhé 💡

---

MIFA English – Chuyên sâu đào tạo Tiếng anh giao tiếp, Luyện thi TOEIC, IELTS Căn bản cho người mới bắt đầu !

🔜Nhanh tay đăng ký qua Hotline/ZALO 08.9889.0102

🔜Hoặc inbox: m.me/mifa2015

🏡 Địa điểm: 415 Lê Văn Lương, Q7 (gần Lotte Mart)

#MIFAEnglish #TOEIC #IELTS #tienganhgiaotiep

August, 16 2023
Gửi bình luận của bạn: